Ósmoklasista

Informacje


Szanowni Państwo,

w związku z małą liczbą wniosków do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego,  przygotowania wojskowego uprzejmie informujemy o terminie  składania  wniosków do ww. oddziałów. Termin ten upływa 22 czerwca o godz. 15.00.  Po 22 czerwca  br. nie będzie można wybierać ww. oddziałów na liście preferencji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  Biura Edukacji: http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22302_rekrutacja-do-szkol

Bardzo proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Z up. Katarzyny Pienkowskiej

Zastępcy Dyrektora Biura Edukacji

Joanna Posielska


 

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW NA EGZAMIN - czerwiec 2020

 

 1. KIEDY I GDZIE PRZYJŚĆ W DNIU EGZAMINU?

 

W DNIACH 16-17-18.06.2020r. uczniowie:

 

 • W dniu egzaminu przychodzicie do szkoły od 8.30 do 8.45.
 • Uczniowie klasy 8a i 8c wchodzą głównym wejściem, klasy 8b wejściem bocznym.

 

2.         CO PRZYNIEŚĆ?

 

 1. Maseczkę – uczniowie wchodzą na teren szkoły wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych (po zajęciu miejsc przez zdających).
 2. Legitymację szkolną
 3. Długopis z czarnym wkładem i na matematykę – linijkę
 4. Można przynieść 0,5l. butelkę z wodą, chusteczki.

 

Przyniesione rzeczy osobiste, które nie są niezbędne w czasie egzaminu będą włożone do przezroczystego worka. Worki będą naszykowane przed każdą salą egzaminacyjną na krzesłach.

 

 1. CZEGO ABSOLUTNIE NIE NALEŻY PRZYNOSIĆ?

 

Telefonu, smartwatcha ani żadnego innego urządzenia telekomunikacyjnego

 

4.         JAK SIĘ ZACHOWYWAĆ PRZED WEJŚCIEM?

 

Zachowywać odstęp między sobą min.1,5 m; nie dopuszczać do tworzenia się  zgromadzeń (przed salą, przy wchodzeniu do niej, przy korzystaniu z toalety).

 

5.         ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINU:

 

 • ławki w salach będą rozstawione z zachowaniem 1,5 m. odległości
 • drzwi do sali będą otwarte (poza egzaminem z j. angielskiego), sale co godzinę będą wietrzone,
 • uczniowie nie mogą zadawać żadnych pytań z wyjątkiem tych, które dotyczą instrukcji wypełniania kart egzaminacyjnych,
 • wychodzenie z sali w czasie egzaminu jest niewskazane,
 • niesamodzielność pracy lub przeszkadzanie innym grozi przerwaniem testu,
 •  nie wolno sobie pożyczać przyborów. W razie potrzeby w szkole będą przybory zapasowe i należy o nie poprosić,
 • w razie potrzeby zadania pytania należy podnieść rękę  i założyć maseczkę,
 • uczniowie zostaną poinformowani, że zostało 10 min do końca czasu pisania,
 • ponadto po zakończeniu  pisania  uczniowie dostaną informację o dodatkowych 5-minutach (tylko dla uczniów bez dostosowań) przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (nie wolno wtedy już rozwiązywać zadań),
 • nie można wyjść z sali egzaminacyjnej jeśli do zakończenia czasu zostało mniej niż 15 minut,
 • zasady oddawania arkuszy:
  • jeśli uczeń ukończył pracę przed czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz, odkłada go na brzeg stolika.
  • nauczyciel w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów,

dodatkowo, jeżeli uczeń zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza nauczyciel sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 • uczniowie z dysleksją nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi
 • po egzaminie prace  uczniów zostaną zapakowane do koperty w obecności zespołu nadzorującego i 1 ucznia,

 

 

Jeśli do zakończenia pracy zostało mniej niż 15 minut uczeń nie podnosi już ręki, tylko czeka do końca egzaminu (może wtedy jeszcze raz sprawdzić poprawność i kompletność rozwiązań).

 

6. CZAS TRWANIA EGZAMINU  

j.polski – standardowo 120 min/wydłużony 180 min,

matematyka – standardowo 100 min/wydłużony 150 min,

j.angielski – standardowo 90 min/ wydłużony 135 min.


 

 

 

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne

 

 


 

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Źródło: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/