• INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

    •  

     INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

     Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF (Administrator) wykorzystywany jest system monitoringu wizyjnego (bez nagrywania dźwięku). W zasięgu kamer znajdują się następujące obszary:

     • korytarze szatni, parteru i piętra budynku
     • korytarze aneksu świetlicy,
     • wejścia do budynku, boisko szkolne (fragmentami).

     Dane osobowe dzieci/uczniów, pracowników i pozostałych osób są przetwarzane w systemie monitoringu w celu:

     • wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym –zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia m.in. w zakresie gromadzenia informacji
      o wizerunku osób przebywających na terenie placówki (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.) – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym”,

     Podanie danych osobowych niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych powyżej. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
     ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

     Monitoring nie obejmuje:

     • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
     • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
     • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
     • pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni.

     W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

     • przez okres 5 dni

      

     Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

     Placówka może udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmie obsługującej system monitorowania).

     Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania
     lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Osobom, których dane
     są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.

     W placówce wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD) można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.dbfoppd@eduwarszawa.pl

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym