• Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

    Strona internetowa SP185

    Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa SP185.

    • Data publikacji strony internetowej: 
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Niektóre linki mogą być niewystarczająco opisane.
    • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
    • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    • Zamieszczone na stronie materiały w formie tabel nie są dostępne cyfrowo.
    • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
    • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
    • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
    • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

     

    Skróty klawiszowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Inne

    • Na stronie internetowej znajduje się możliwość zmiany kontrastu dla części zawartości serwisu.
    •            W przypadku problemów z odczytaniem informacji ze strony internetowej stosuje się rozwiązania alternatywne. Wsparcie innej osoby, udzielanie informacji telefonicznej, elektronicznej lub osobistej.

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
    • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Elżbietą Kołodziejczuk.

    • E-mail: sp185@edu.um.warszawa.pl
    • Telefon: 226135878

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor SP 185 -  Ewa Żochowska
    • Adres: 03-982 Warszawa, ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
    • E-mail: sp185@edu.um.warszawa.pl
    • Telefon: 226135878

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    • Dojazd do szkoły komunikacją miejską - autobusami linii: 509, 111, 123, 507, 117
    • Przystanki przy ul. Bora-Komorowskiego i ul. Abrahama.
    • Brak w okolicy postoju taksówek.

    Ułatwienia

    • W najbliższym sąsiedztwie budynku znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
    • Wejście do budynku usytułowane jest od ul. Bora- Komorowskiego. Drzwi wejściowe mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy).
    • Jest możliwość wejścia do szkoły z psem asystującym.
    • W strefie wejściowej wewnątrz budynku znajduje się pojedynczy bieg schodów. Prowadzi on z poziomu wejścia na poziom wysokiego parteru. Ilość stopni w biegu jest odpowiednia (nie przekracza wymaganych 17), szerokość użytkowa również. Wszystkie stopnie w biegu mają taką samą wysokość i szerokość.
    • Schody zostały wyposażone w jednostronną poręcz  o wygodnej średnicy i kształcie pochwytu, przedłużoną poza krawędź pierwszego i ostatniego stopnia.
    • Na wprost od wejścia znajduje się portiernia, gdzie należy podać cel wizyty, imię i nazwisko osoby odwiedzanej i dokonać wpisu w księdze wejść. Spotkania z nauczycielami mogą się odbywać po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny.
    • W przypadku obsługi osób z ograniczeniami ruchowymi stosuje się rozwiązania alternatywne. Pracownicy udzielają informacji w formie elektronicznej. W razie potrzeby kontaktu osobistego wychodzą przed budynek do interesanta. Pomocy udzielają również pracownicy obsługi. Zapewniamy wsparcie innej osoby.
    • Drzwi wewnętrzne mają odpowiednie wymiary (wysokość i szerokość przejścia) i nie posiadają progów o wysokości przekraczającej 20 mm. Klamki można obsługiwać jedną ręką, nie wymagają mocnego ściskania ani przekręcania.
    •  Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość, zapewniają także swobodną możliwość manewrowania wózkiem. Stosowane materiały wykończeniowe ścian i podłóg nie odbijają światła (nie powodują zjawiska olśnienia)
    • W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. 

    Inne informacje i oświadczenia

    • Szkoła nie zapewnia tłumacza języka migowego. W szkole nie ma pętli indukcyjnej.
    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    • Brak podjazdów dla wózków i rozwiązań zapewniających możliwość ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31
    03-982 Warszawa
    Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym