• Klasy I

    • Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

     Informacje ogólne

     Do klas I przyjmowane są:

     1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
     2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

     Dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący  tj. burmistrza dzielnicy oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców[1], zgłoszenie - w przypadku dzieci obwodowych, są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek/zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie.

     Zasady przyjęć[2]

     Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

     1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły

     Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.[3]  Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

     1. Kandydaci spoza obwodu
     • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
     • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji[4] - nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka,
     • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
     • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy[5],
     • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

     Złożenie wniosku/zgłoszenia

     1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
     2. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć nie mają wpływu:
      • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
      • data i godzina wydrukowania wniosku,
     1. data i godzina złożenia wniosku w szkole,
     2. data i godzina przesłania wniosku profilem zaufanym,
     3. data i godzina zatwierdzenia wniosku.
     4. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
     5. Aby poprawnie złożyć wniosek rodzice mogą skorzystać z następujących możliwości:
     1. wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
     2. dołączyć w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
     3. podpisać wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym.
      • wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru, w tym celu należy:
     1. wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
     2. wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.
      • wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie, w tym celu należy:
     1. wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
     2. informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

      

     1. Rodzice dzieci, które nie posiadają nr PESEL:
      • występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
       o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,
      • następnie postępują jak w pkt 4 – w polu nr PESEL wpisują nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

      

     1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
     2. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu[6].
     3. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów[7]. Oświadczenia muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[8].

     Postępowanie rekrutacyjne

     1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
     2. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
     3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
      • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
      • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko, o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

     W celu potwierdzenia oświadczenia burmistrz dzielnicy może:

     1. skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
     2. wystąpić o nie do instytucji publicznych,
     3. zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego[9]
     4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

     Wyniki postępowania rekrutacyjnego

     1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
     2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
     • pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
      lub
     • elektronicznie – w systemie informatycznym.
     1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

     Procedura odwoławcza

     Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

     • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły - w terminie 3 dni od dnia podania
      do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
     • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej - w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

     Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     Wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej będzie można również składać za pośrednictwem systemu elektronicznego – po zalogowaniu się na konto dziecka.

     Rekrutacja kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

      1. Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
      2. Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny.
      3. Kopię orzeczenia składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie, w przypadku podpisywania wniosku/zgłoszenia profilem zaufanym.
      4. Rodzice  układają listę wybranych szkół, do których chcieliby zapisać dziecko, wskazują we wniosku:
     • na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem
      o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne

     lub

     • na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
      1. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych).
      2. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału integracyjnego decyduje dyrektor szkoły.
      3. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły wg zasad opisanych powyżej.
     • Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym[11]

      Rodzice dzieci urodzonych w roku 2014 oraz 2015 w celu zapisania dziecka do klasy I zaznaczają w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, następnie postępują zgodnie z instrukcją opisaną w pkt 4:  ,,Złożenie wniosku/zgłoszenia”.

       

      [1] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

      [2] Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

      [3] Art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm)

      [4] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

      [5] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze zmianami).

      [6] Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020r. poz. 1359) – Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania;  § 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

      [7] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

      [8] Art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

      [9] Do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2022 r. poz. 1577

      [10] Art. 137 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

      [11] art. 36 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

      Załączniki:

      Zasady_przyjec_do_klasy_I_2023.docx

      Harmonogram_dla_rodzicow__kl_I_2023_TABELA.pdf

      Kryteria_rekrutacji_do_klas_I_pierwszych__2023.pdf

      
      
  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym