• Klasy I

    • Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

     Od 22 lutego do 28 lutego (do godz. 16.00)

     Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

     1 marca (od godz. 13.00) – 17 marca (do godz. 20.00)

     Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     1 marca (od godz. 13.00) – 9 marca (do godz. 16.00)

     Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

     10 marca – 14 marca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

     Ważne

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

     15 marca (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

     1 marca (od godz. 13.00) – 18 marca (do godz. 16.00)

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

     Ważne

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

     21 kwietnia (godz. 13.00) 

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     21 kwietnia (od godz. 13.00) – 27 kwietnia (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     29 kwietnia  (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 29 kwietnia

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

     Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

     15 czerwca (godz. 16.00) 

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     15 czerwca (godz. 16.00) – 23 czerwca (do godz. 20.00)

     Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

     15 czerwca – 17 czerwca (do godz. 16.00)

     Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej

     18 czerwca – 21 czerwca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

     22 czerwca (godz. 10.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

     15 czerwca – 24 czerwca (do godz. 15.00)

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

     Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

     Ważne

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

     29 czerwca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     29 czerwca (od godz. 13.00) – 4 lipca (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     6 lipca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     od 6 lipca

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     *szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

      

     Załączniki:

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym