• Informacje

    • Wolontariusze z klas ósmych!

     Ze względu na trudną i wyjątkową sytuację, po uzgodnieniu z organizacją Ochotnicy Warszawscy, wprowadzam dodatkową możliwość wypracowania godzin wolontariatu, czyli Rodzinny Wolontariat. Polega on na pomocy w odrabianiu prac domowych oraz nauce młodszemu rodzeństwu (ewentualnie potrzebującemu koledze lub koleżance). Połowa godzin z tejże pomocy będzie honorowana w ramach wolontariatu. Tę regułę potwierdziła Pani Janina Ochojska -  polska działaczka humanitarna, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej. Poświadczeniem będzie pisemna deklaracja rodzica o pomocy dziecka w lekcjach. W ten sposób można dopełnić brakujące godziny. Maksymalna liczba godzin to 6.

                                   Izabela Modelewska

      

     Pomaganie innym jest także pomaganiem samemu sobie. Kiedy pomagasz, odkrywasz to, co naprawdę ważne, Twoje życie zyskuje przez to na wartości. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś potrzebny, że masz realny wpływ na świat, że dzięki Tobie może on być lepszym światem. Wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę kogoś potrzebującego daje szczęście i odmienia życie was obojga. Pomagać można na różne sposoby. Pomoc może być cykliczna lub jednorazowa. Nawet najdrobniejszy gest ma sens, bo zmienia czyjś świat.

      

     Wolontariat to ,,świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”.

      

     ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

      

     1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły średniej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
     1. Uczeń, który może uzyskać ­­­­­­3 punkty, powinien w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 20 godzin w systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie za wolontariat w naszej Szkole jest  30 godzin odpracowanych na przestrzeni klas 7 i 8. 20 godzin na przestrzeni klasy 8 (dla tych którzy później przystapili). Młodsi otrzymują punkty z zachowania w danym roku szkolnym.
       Przeprowadzone godziny odnotowuje się w dzienniczku wolontariusza. Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF.
     1. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.
     1. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do końca maja (klasy 8 do końca kwietnia). Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
     1. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: pedagog, opiekun szkolnego koła wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.
     1. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. Izabela Modelewska we współpracy z Panią Wiolettą Spiechowicz.

      

     Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie podejmuje bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

     Zgodnie z regulacjami prawnymi:

     - osoby poniżej 13 roku życia mogą podejmować działania o charakterze wolontariackim jedynie w obecności opiekuna

     - osoby w wieku 13-18 lat mogą już podejmować pracę samodzielnie, jednak każdy niepełnoletni kandydat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego

      

      

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • sp185@edu.um.warszawa.pl
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym