• Informacje

    • Regulamin  

     Wolontariat to ,,świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”.

      

     ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

      

     1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły średniej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
      
     1. Warunkiem otrzymania wpisu na świadectwie za wolontariat w naszej Szkole jest  30 godzin odpracowanych na przestrzeni klas 7 i 8. Młodsi otrzymują punkty z zachowania w danym roku szkolnym.
       Przeprowadzone godziny odnotowuje się w dzienniczku wolontariusza. Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF.
      
     1. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.
      
     1. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do końca maja (klasy 8 do końca kwietnia). Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
      
     1. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: pedagog, opiekun szkolnego koła wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.
      
     1. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. Izabela Modelewska we współpracy z Panią Wiolettą Spiechowicz.

      

     Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie podejmuje bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

     Zgodnie z regulacjami prawnymi:

     - osoby poniżej 13 roku życia mogą podejmować działania o charakterze wolontariackim jedynie w obecności opiekuna

     - osoby w wieku 13-18 mogą już podejmować pracę samodzielnie, jednak każdy niepełnoletni kandydat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego

     Zgoda_Rodzicow(2).docx

     Formularz_dzialan_wolontariusza_na_terenie_szkoly.docx

  • Kontakty

   • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 185 IM. UNICEF
   • (+22) 613 58 78, fax (+22) 613 48 64
   • ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 31 03-982 Warszawa Poland
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe

 • Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

 • Biuletyn informacji publicznej
 •  

  Budynek i teren szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym