Wolontariat

Informacje

Pomaganie innym jest także pomaganiem samemu sobie. Kiedy pomagasz, odkrywasz to, co naprawdę ważne, Twoje życie zyskuje przez to na wartości. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś potrzebny, że masz realny wpływ na świat, że dzięki Tobie może on być lepszym światem. Wyciągnięcie pomocnej dłoni w stronę kogoś potrzebującego daje szczęście i odmienia życie was obojga. Pomagać można na różne sposoby. Pomoc może być cykliczna lub jednorazowa. Nawet najdrobniejszy gest ma sens, bo zmienia czyjś świat.

 

Wolontariat to ,,świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie i koleżeńskie”.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum:

  1. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkoły średniej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
  1. Uczeń, który może uzyskać ­­­­­­3 punkty, powinien w szkole podstawowej zrealizować co najmniej 20 godzin w systematycznej pracy wolontariatu lub pracy na rzecz środowiska szkolnego.
    Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy 4 szkoły podstawowej. Przeprowadzone godziny odnotowuje się w dzienniczku wolontariusza. Przepracowane godziny sumuje się na koniec każdego roku szkolnego. Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF.
  1. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może również proponować swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.
  1. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do końca maja. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.
  1. Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: pedagog, opiekun szkolnego koła wolontariatu i wychowawca, który informuje o tym swoich uczniów.
  1. Opiekunem Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. Lidia Kowalska

 

Wolontariuszem może być każda osoba, która dobrowolnie i świadomie podejmuje bezpłatną pracę na rzecz potrzebujących.

Zgodnie z regulacjami prawnymi:

- osoby poniżej 13 roku życia mogą podejmować działania o charakterze wolontariackim jedynie w obecności opiekuna

- osoby w wieku 13-18 lat mogą już podejmować pracę samodzielnie, jednak każdy niepełnoletni kandydat musi przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego